Zaštita od požara

 

Zaštita od požara

 

Društvo CAZING d.o.o. u saradnji sa preduzećima koja su ovlaštena od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge iz oblasti zaštite od požara:

  • Izrada Elaborata zaštite od požara
  • Izrada Plana zaštite od požara
  • Izrada plana evakuacije objekta
  • Ispitivanje funkcionalnosti Vatrodojavne instalacije
  • Ispitivanje funkcionalnosti Hidrantske instalacije
  • Ispitivanje funkcionalnosti Instalacije za gašenje sa CO2
  • Ispitivanje funkcionalnosti drencher instalacije
  • Ispitivanje funkcionalnosti sprinkler instalacije
  • Ispitivanje funkcionalnosti protivpožarnih zaklopki