Zaštita na radu

 

Društvo CAZING d.o.o. u saradnji sa preduzećima koja su ovlaštena od resornih ministarstava vrši slijedeće usluge iz oblasti zaštite od požara:

 

  • Ispitivanje uvjeta radnog okoliša:
    • fizikalne štetnosti
  • mjerenje osvijetljenosti
  • Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s posebnim uvjetima rada
  • Izrada nacrta pravilnika zaštite na radu
  • Izrada Elaborata zaštite na radu
  • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
  • Izrada Elaborata o postavljanja znakova sigurnosti